TEMATY KATECHEZ

KURS OBEJMUJE 10 KATECHEZ. 

MIEJSCE, 9870 ZULTE, O.L.VROUW, OUDE WEG 189 BELGIA

Kursy są na wiosne i na jesień.

 

Najbliższy kurs dla narzeczonych rozpoczyna sie  marca 2019r.

 =============================

Przewidziany zakres tematyczny konferencji dla narzeczonych jest nastepujacy.

 

Konferencja I: Kim jest dla mnie Chrystus i dlaczego jako narzeczeni chcemy ślub ?

Jakie są moje dziś relacje z Bogiem i w czym się wyrażają? Czy jestem gotowy zaprosić Jezusa do mojego zwiazku małżeńskiego, akceptując Jego nauczanie w całości?

Mój szacunek dla Boga i wiary bedzie miał odbicie na szacunek dla małżeństwa i rodziny.

Jakie są poglądy narzeczonych na religijność, obyczajowość, wychowanie dzieci, wybaczenie… – pomoc w tworzeniu fundamentów jedności rodziny.

Specyficzne rozumienie życia; Kto chce zachować swoje życie – straci je, kto straci swoje życie z Mego powodu – zachowa je…

Co robić, gdy narzeczeni bardzo różnią się poziomem życia religijnego? (uczciwość, znaki dobrze zapowiadające…)

Przeżywanie okresu narzeczeństwa również w jedności wiary, z Chrystusem, w Kościele (zachęta do wspólnych praktyk religijnych).

Narzeczeństwo jako czas poznawania się, wspólnego planowania, rozpoznawania fundamentów, na których będziemy budować wspólną już przyszłość.

Czystość miłości narzeczeńskiej. Płeć jako dar, bogactwo (złe korzystanie z ciała, płciowości – na bazie prawa pierwszych połączeń – zagrożeniem dla kształtu miłości; zasygnalizować ujemne skutki współżycia przedmałżeńskiego).

Znaczenie słowa; nadrzędność i pierwszeństwo komunikatu wyrażonego słowem przed komunikatem wyrażanym przez ciało. Ciało, cielesność jest tylko przekaźnikiem, wyrazicielem osobowości.

 

Konferencja II: Małżeństwo jako sakrament

Teologia sakramentu jako takiego (dar skutecznej łaski, która sprawia to co dany sakrament oznacza)

Małżeństwo jako sakrament:

Różnica między związkiem cywilnym a sakramentalnym

zakotwiczenie biblijne sakramentu małżeństwa

znak skuteczny i zobowiązujący (błogosławieństwa dla męża i żony w kanonie mszy świętej ślubnej)

zobowiązujący – do czego – Boży zamysł wobec małżeństwa

jednoczy nas Chrystus; zjednoczenie ze sobą w Chrystusie i poprzez Chrystusa; na wzór Trójcy Przenajświętszej (istotą – udzielanie się miłości)

łaska umożliwiająca mi życie na co dzień treścią przysięgi małżeńskiej

łaska uzdalniająca mnie do wypełnienia obowiązków żony/męża a następnie matki/ojca

omówienie treści Kan. 1055 – definicja małżeństwa jako przymierza

unieważnienie / stwierdzenie nieważności

Z treści rozmów w poradni – Cele małżeństwa wg. KKK (! spotkanie, pkt 2)

Małżeństwo jako odbicie więzi Chrystusa z Kościołem; Trójca Przenajświętsza jako wzór rodziny (duchowa i biologiczna płodność małżeństwa); NMP i św. Józef a bycie żoną/matką i mężem/ojcem.

 

Konferencja III: Miłość w małżeństwie. Drogi i rozdroża miłości.

Antropologia biblijna – człowiek upragniony przez Boga; zaakceptować, zachwycić się całą swoją osobowością jako darem i zaproszeniem do przeżywania przygody; wszystkie płaszczyzny ludzkiego życia jako ścieżki do uświęcenia; byt wpisany w perspektywę: z wieczności – przez doczesność – ku wieczności, czyli celem jest nie tylko doczesne szczęście ale świętość!; communio personarum (persona – per sonare – brzmieć przez; ujawniania się, wyrażanie wewnętrznej treści osoby przez…)

Rozwój miłości – etapy – mozliwość zatrzymania się na jednym z wcześniejszych – niezdolność do miłości ofiarnej, dojrzałej

Wdzięczność za to, że jestem; wdzięczność, że jestem taka/-i jaka/-i jestem, bo taka/-i właśnie mogę stać się darem dla ciebie…

Miłość jako coś, co się staje a nie jest zastane

Bóg jako źródło naszej miłości (Jesteśmy powołani do miłości; Różne drogi realizacji powołania do miłości; Spojrzenie z perspektywy mistyki małżeństwa na małżeństwo jako – spotkanie z Chrystusem o twojej twarzy…; współmałżonek – monstrancja obecności Boga z nami, dla nas i przy nas

Miłość do siebie i radosna samoakceptacja jako fundament miłości do… – bliźniego, Boga, umiłowania wartości (pozytywne źródło; zagrożenie, jeżeli jesteśmy w tej płaszczyźnie zranieni)

„Zakochać się” a „pokochać kogoś”, proces ewolucji miłości egoistycznej do dojrzałej. („Kocham cię, bo cię potrzebuję” czy „potrzebuję cię, bo cię kocham”?)

Miłość jako dar i zadanie (postawa pragnienia zawsze większego dobra dla współmałżonka, dzieci); miłość i odpowiedzialność;

Cechy miłości małżeńskiej (HV – ludzka, pełna, wierna i wyłączna, płodna)

Kontakt z rodzicami narzeczonego/narzeczonej – komunikat płynący z osobowości rodziców, rodzeństwa, atmosfery domu rodzinnego…

Więzi naturalne» kryzys więzi naturalnych» tworzenie więzi nadprzyrodzonych (rozczarowanie sobą / współmałżonkiem / dzieckiem; utrata iluzji na temat małżeńskiego szczęścia; pierwsze trudności…; pozytywna, twórcza wartość sytuacji trudnych, kryzysowych…).

Realia kryzysu polskiej rodziny – nie oznaczają kryzysu naszej rodziny; szukanie pozytywnych wzorców (widzisz, że jest źle – patrz tak, żebyś zobaczył, że jest także dobrze i realizuj dobro).

Zanika świadomość konieczności nieustannego aktualizowania woli trwania w relacji małżeńskiej;

Myśli do wykorzystania:

Miłość prawdziwa i autentyczna jest zawsze postawą nacechowaną pragnieniem pełnego wymiaru dobra dla osoby kochanej (bezinteresowny dar z siebie – dawanie i przyjmowanie), życzliwość, dyspozycyjność do udzielania pomocy, gotowość do wysłuchania, wspólnego odpoczynku, liczenia się z pragnieniami i upodobaniami osoby kochanej; poczucie odpowiedzialności i gotowość przyjęcia wszystkich konsekwencji, będących wynikiem ich miłości.

Miłość małżeńska jest miłością osobową (ukierunkowana na osobę i w niej – źródło odpowiedzialności).

Miłość osobowa – poczucie jedności, tęsknota, troska o wzajemne potrzeby przy poszanowaniu rzeczywistych wartości moralnych (czystość itd…); preferowanie dobra osoby kochanej ponad własne; bliskość intelektualna i charakterologiczna, „wspólny język”; gotowość do kompromisu i przebaczenia (to daje szansę na prawidłowe rozwiązywanie konfliktów).

 Czystość: różnica między czystością przedmałżeńską a małżeńską; zgodność realizacji swego powołania z planem Bożym; nie jest wyniszczeniem popędu, ale podporządkowaniem go rozumowi i woli jako wyższym wartościom (człowiek zdolny jest popędem kierować). Bardzo ważne w skutkach jest tak zwane prawo pierwszych połączeń.

 Na zakończenie: Miłości małżeńskiej bardzo potrzebna jest łaska, którą daje Sakrament Małżeństwa. Miłość jest procesem dynamicznym, dlatego wszystkie trudności, a nawet cierpienia życia małżeńskiego mogą stać się również drogą naszego rozwoju i rozwoju naszej miłości.

 Jan Paweł II powiedział: Miłość nie tylko podnosi, uwzniośla i sublimuje. Miłość także obciąża. Więcej mówią o miłości jej ciężary i krzyże, aniżeli jej wzloty i uniesienia. (...) Dlatego Chrystus powiedział: „Kto chce iść za Mną, niech weźmie swój krzyż i Mnie naśladuje”.

 

Konferencja IV: Tworzenie i trwałość wspólnoty małżeńskiej

Rozwijamy i omawiamy treść przysięgi małżeńskiej:

zgoda małżeńska – ufnie i z radością oddaję moje życie i szczęście w twoje ręce; wzajemne przyjęcie takiego daru (znaczenie wolnej woli);

miłość – akceptuję cię takim/taką jakim/jaką jesteś; dziś i w przyszłości.

Biorę nie oznacza przywłaszczam, podporządkowuję…

Czystość miłości w małżeństwie.

Nie tylko uczucie, postawa całoosobowa (1 Kor 13,1nn i Ef 5,25 – omówić, rozwinąć myśl biblijną).

Opanowanie popędu i wstrzemięźliwość; poznanie i uszanowanie potrzeb współmałżonka.

Wymowa i rola aktu małżeńskiego.

wierność:

założenie trwałości miłości; zmienność nie oznacza skończoności

sobie, Bogu, powołaniu małżeńskiemu/rodzicielskiemu; fundament nierozerwalności (Czy można oddalić żonę…)

czynniki budujące trwałość małżeństwa: osobowościowe (dojrzałość fizyczna, psychiczna, duchowa, społeczna, świadomy wybór współmałżonka, samoświadomość siebie, poznawanie osobowości w okresie narzeczeńskim – świadomość wad, obciążeń, reakcji), relacyjne (poznajemy swoje reakcje i wzajemne interakcje)

można wspomnieć o pornografii jako czymś, co zagraża wierności

temat: w przypadku niepłodności medycyna zaproponuje wam np. zapłodnienie pozaustrojowe, ale trzeba na nie spojrzeć m.in. w kategoriach zdrady małżeńskiej

uczciwość:

stawanie w prawdzie o sobie każdego ze współmałżonków (pokora małżeńska)

obejmuje wszystkie sfery życia rodzinnego (budowana np. na fundamencie dialogu małżeńskiego; omawiamy w tej konferencji jako jedną z zasad komunikacji w małżeństwie)

brak uczciwości w małżeństwie szczególnie dochodzi do głosu w sferze seksualnej – traktowanie współmałżonka jak zabawki seksualnej, unikanie współżycia lub wymuszanie go (nie utylitaryzmowi), zafałszowanie aktów antykoncepcją (FC 11)

„Ciche dni”

Rodzina Kościołem – sakramenty w rodzinie (szczególnie wspólne przeżywanie Eucharystii, pojednania, namaszczenia chorych; można przypomnieć stary zwyczaj wzajemnego przepraszania się przed przystąpieniem do spowiedzi świętej – pojednanie się między sobą)

Zasady skutecznego porozumiewania się w małżeństwie:

kultura słowa: język odbiciem naszych myśli, uczuć, całego naszego wnętrza… (persona – od. łacińskiego „per sonarum” czyli „brzmieć przez”…; osobowość człowieka wypowiada się, uzewnętrznia poprzez…)

znajomość różnic psychicznych i psychoseksualne między kobietą i mężczyzną

Dialog małżeński

gotowość do kompromisu i przebaczenia

błędy i szanse komunikacji w małżeństwie

uczciwa kłótnia małżeńska

rozwiązywanie konfliktów małżeńskich

Myśli do wykorzystania:

- Rozwijamy i omawiamy treść przysięgi małżeńskiej – zgoda małżeńska: ufnie i z radością oddaję moje życie i szczęście w Twoje ręce; wzajemne przyjęcie takiego daru (znaczenie wolnej woli). W przysiędze nie ma zastrzeżeń ani uwarunkowań.

- Miłość małżeńska i więź tej miłości – obrazem i znakiem Przymierza łączącego Boga z Jego ludem (FC 12). Wierność Przymierzu jest podstawowym argumentem na nierozerwalność małżeństwa ważnie zawartego: w nauczaniu Kościoła małżeństwo pozostanie nierozerwalne, bo odzwierciedla więź Chrystusa i Kościoła, przypieczętowaną Krwią Chrystusa na Krzyżu.

 - Dojrzała miłość małżeńska jest delikatna i taktowna w postępowaniu i w słowie.

 Kultura słowa – język odbiciem naszego wnętrza; z tych samych ust wychodzi “błogosławieństwo” i “przekleństwo” a więc w języku objawia się piękno naszej godności i szpetota moralna.

 - Wymowa i rola aktu małżeńskiego – mają tu odniesienie i znaczenie wszystkie elementy przysięgi małżeńskiej, a więc pragnienie bliskości i wzajemnego obdarzenia sobą, czyli miłość; wyłączność (intymne współżycie tylko we dwoje, czyli wierność); współdziałanie i współ-odczuwanie, czyli uczciwość małżeńska.

 - Akt małżeński szczególnym znakiem miłości, znakiem uniwersalnym, ale nie wyczerpującym całej miłości. Bliskość wyjątkowa: warunki zewnętrzne zapewniające intymność akustyczną i wizualną, bliskość psychiczna, szczególnie ważna dla kobiety (ciepłe gesty, słowa, i zainteresowanie wcześniej, a nie dopiero przed aktem). Niezgodne z uczciwością małżeńską: traktowanie współmałżonka jako “zabawki seksualnej” (“techniki doskonałe”), okazywanie obojętności podczas aktu, akty zafałszowane antykoncepcją, przerywane, poniżające współmałżonka w jego godności jako człowieka i dziecka Bożego; akty skierowane tylko na zaspokojenie popędu (męża) lub zapłodnienie (żony).

 - Dialog małżeński oparty na zasadzie;

  bardziej słuchać niż mówić

  bardziej dzielić się niż dyskutować;

 bardziej rozumieć niż oceniać, a nade wszystko – przebaczać.

 Idealne: gdy dialog jest poprzedzony modlitwą.

 

Konferencja V: Odpowiedzialne rodzicielstwo

Słowniczek: regulacja poczęć, świadome rodzicielstwo, świadome macierzyństwo…

HV 10 – jak Kościół rozumie odpowiedzialne rodzicielstwo

Postawy: pro-life i anty-life (antykoncepcja – dlaczego nie – aspekt etyczny)

Liczba dzieci – odpowiedzialność i wielkoduszność w planowaniu rodziny

Myśli do wykorzystania:

- Wyjaśnienie, co według nauki Kościoła oznacza termin “odpowiedzialne rodzicielstwo” i jakim odpowiada kryteriom, aby mogło być nazwane “odpowiedzialnym” (HV 8,9,10 do 13). Jak w praktyce pogodzić przejawy miłości małżeńskiej z odpowiedzialnym rodzicielstwem.

- Małżonkowie są współpracownikami Boga w ziele stwarzania życia – to niezwykle zaszczytne zadanie i wynikająca stąd odpowiedzialność (która wynika z dojrzałej miłości).

- Art. 8 HV – “małżeństwo nie jest wynikiem przypadku, lub owocem ślepych sił przyrody; Bóg Stwórca ustanowił je mądrze i opatrznościowo, aby w ludziach urzeczywistniać swój plan miłości. Dlatego małżonkowie poprzez wzajemne oddanie się sobie im tylko właściwe i wyłączne dążą do takiej wspólnoty osób, aby doskonaląc się w niej wzajemnie, współpracować równocześnie z Bogiem w wydawaniu na świat i wychowywaniu nowych ludzi. Dla ochrzczonych zaś małżeństwo nabiera godności sakramentalnego znaku łaski ponieważ wyraża związek Chrystusa z Kościołem”.

- Zamysł Boży względem pary małżeńskiej jest bardzo konkretny i wyraża się w celu aktu małżeńskiego, który ma służyć: pogłębianiu miłości i przekazywaniu życia.

- Miłość małżeńska (oprócz tego, że jest ludzka: zmysłowa i duchowa, pełna, wierna i wyłączna) jest też płodna. “Bądźcie płodni i rozmnażajcie się...” (Rdz 1,28).

- Płodność darem i błogosławieństwem – jak bardzo cennym rozpoznaje ten, kto go nie posiada.

- Niemożność poczęcia nie oznacza niemożności rodzicielstwa – adopcja; naprotechnologia.

- Płodność integralną częścią człowieka jako osoby (stąd niemożność oderwania sfery płciowości i wynikającej z niej płodności od człowieka)

 - Płodność jest przyjęta w sakramencie małżeństwa. “Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy?” Wspólne tak – przyzwoleniem na podjęcie współpracy ze Stwórcą. Ta zgoda staje się dla nich zadaniem życiowymi obowiązkiem, staje się ich główną misją.

“Rodzicielstwo samo w sobie jest potwierdzeniem miłości i pozwala odkrywać za każdym razem jej rozmiar i pierwotną głębię. Nie dzieje się to jednak w sposób automatyczny. Jest zadane obojgu: mężowi i żonie. Stanowi w życiu każdego taką “nowość” i takie bogactwo, że nie można do niego przybliżać się inaczej, jak “na kolanach”. (List do Rodzin, 7)

- Szczególnie w sferze działań seksualnych zakres odpowiedzialności mężczyzny jest znacznie większy niż kobiety. Mężczyzna powinien wiedzieć co robi i po co to robi, czemu to działanie służy, powinien przewidywać skutki swojego działania i dobrowolnie ponosić jego konsekwencje.

 - Odpowiedzialne rodzicielstwo w rozumieniu HV 10 to:

1) Znajomość i poszanowanie praw biologicznych, które są częścią osoby ludzkiej, a wpisane są w organizm kobiety. Zarówno te prawa jak i wszystkie nasze czynności i działania (w tym cała sfera życia seksualnego) należą do istoty osoby ludzkiej i wyrażają się przez ciało. Człowiek otrzymał dar płodności stąd, że mężczyzna jest zawsze płodny, a płodność kobiety jest cykliczna i jej płodność decyduje o ich płodności wspólnej. Człowiek jako osoba ludzka jest płodny, jako osoba poczyna się w łonie matki. Moment poczęcia jest decydujący.

2) Konieczność opanowania wrodzonych popędów i namiętności przez rozum i wolę. Popędy i uczucia stanowią bogactwo osoby ludzkiej i są konieczne w realizacji przekazywania życia, jako elementy ludzkiej miłości. Poddane rozumowi i woli pomagają w pełnym rozwoju osobowości.

3) Kierowanie z roztropnym namysłem i wielkodusznością własną płodnością. Małżeństwo chrześcijańskie nie może (nie powinno) ustalać z góry liczby dzieci. Każdy akt małżeński ma być odpowiedzią, czy jest to czas stosowny na poczęcie. Odpowiedzialne rodzicielstwo to posiadanie tylu dzieci, ile małżonkowie mogą wychować, w sposób godny człowieka i chrześcijanina. Należy uwzględniać warunki fizyczne, ekonomiczne, psychologiczne i w zależności od nich kształtować rozpoznanie, aby w ramach konkretnych możliwości małżonków stworzyć optymalne warunki do poczęcia dziecka – najlepszy czas, proporcje miedzy liczbą dzieci a możliwościami ich utrzymania, rozsądne przerwy między porodami itp....

- Zgodnie z etyką Kościoła odpowiedzialne rodzicielstwo może być zrealizowane jedynie przez naturalne planowanie rodziny – życie płciowe małżonków wymaga zharmonizowania z naturalnym rytmem płodności wpisanym w organizm kobiety a służącym parze małżeńskiej.

- Każdy akt małżeński ma wtedy wymiar osobowy, niesie poczucie spokoju i wzajemnego oddania się sobie, a cała sfera seksualności i płodności nabiera charakteru “sacrum”.

 - W świetle powyższego każdy rodzaj antykoncepcji jest profanacją aktu małżeńskiego i zaprzeczeniem odpowiedzialnego rodzicielstwa (rozdzielenie istoty aktu małżeńskiego i wyrażenia miłości i przekazywania życia).

- W postawie odpowiedzialnego rodzicielstwa mieści się też rozumienie, że miłość małżeńska może się też wyrażać w określonej sytuacji poprzez zaniechanie aktu małżeńskiego, gdy zaplanowanie dziecka jest niewskazane. To “milczenie seksualne” jest w danej chwili doskonałym wyrazem miłości, chociaż może być trudne.

 

Konferencja VI: Naturalne planowanie rodziny

Aspekt więziotwórczy, współodpowiedzialność, ekologia

Budowa narządów płciowych – narząd rodny kobiety jako „sanktuarium życia”

Cud poczęcia – rodzice „współpracownikami” Boga

Biologiczny rytm płodności (omówienie cyklu; cykl kobiety – płodność pary; wspólna odpowiedzialność za odczytanie tego komunikatu o płodności)

Metody naturalne – dlaczego warto je znać, stosować, zalecać

Metody:

jedno-objawowe: termiczna i Billingsa, ew. badanie szyjki macicy

wielo-objawowe: angielska, polska (dr T. Kramarek), szczegółowiej o metodzie prof. J. Rotzera

kalendarzyk to przeżytek – dlaczego?

Okres płodności przed i po owulacji

Antykoncepcja – dlaczego nie – aspekt medyczny

Skuteczność i nieskuteczność NPR-u i środków antykoncepcyjnych

 - Każde dziecko może być poczęte świadomie i odpowiedzialnie (kluczem do rozpoznawania płodności jest odkrycie w latach 30-tych XX wieku praw biologicznych, wpisanych w organizm kobiety, w oparciu o które możemy określić okresy płodności i niepłodności w życiu pary małżeńskiej);

 - Optymalne warunki na poczęcie w znacznej mierze zależą od rodziców i oni te warunki stwarzają (poczęcie, gdy są zdrowi, wypoczęci, nie zdenerwowani, nie pili alkoholu, dobrze, by zaprzestali palenia papierosów na 3 miesiące przed planowanym poczęciem itp...);

 - Przy omawianiu biologicznego rytmu płodności – omówienie zmian zachodzących w cyklu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na owulację jako najważniejsze zjawisko w cyklu (ciągle “pokutuje” przekonanie, że najważniejsza w cykli jest miesiączka);

 - Cykle nieregularne to nie to samo co cykle nienormalne. W oparciu o prowadzone obserwacje w nich również można określać okresy płodności i niepłodności..

 - Zmiany w cyklu – wynikiem działania hormonów w organizmie kobiety (bez wchodzenia w szczegółowe rozważania i detale dotyczące hormonów przysadkowych i jajnikowych). Więcej o tym możemy powiedzieć w poradni, nie na konferencji (zachęta przy okazji, aby tam poszli).

 - Kalendarzyk małżeński (metoda rytmu) to przeżytek, ale należy dokładnie określić, że są to tylko obliczenia oparte na długości cyklu. Podać zasady obliczania okresu płodności i niepłodności w kalendarzyku, biorąc za podstawę najkrótszy i najdłuższy cykl 12. (wtedy wychodzi niedorzeczność i nieprzydatność metody).

 - Błędy wynikające z kalendarzyka wpływają na zwiększenie wskaźnika zawodności naturalnego planowania rodziny.

- Najważniejsze w odkryciu Ogino-Knausa: że punktem szczytowym i punktem odniesienia przestała być data miesiączki, a stała się nim data owulacji.

- Ważne uświadomienie, że pierwsza część cyklu (nie połowa) – od pierwszego dnia miesiączki do owulacji – jest zmienna (od około 10. dni do kilku a nawet kilkunastu tygodni); druga, po owulacji, do miesiączki, wynosi około 12 do 16 dni; ciąża rozpoznawana 21. dnia fazy poowulacyjnej.

- Zadaniem podstawowym dla każdej pary małżeńskiej jest nauczyć się (po zaistniałych objawach) rozpoznawania owulacji.

- Naturalne planowanie rodziny nie jest metodą (nie leży w płaszczyźnie techniki), jest postawą życia, pozwalającą realizować odpowiedzialne rodzicielstwo zgodnie z zamysłem Bożym; jest stylem życia, w którym dominuje akceptacja dziecka, traktowanego osobowo jako dar Boży od poczęcia.

- Wyjaśnienie, że naturalne planowanie rodziny to nie “antykoncepcja naturalna uznawana przez Kościół”.

- Jako przeciwstawienie naturalnego planowania rodziny – antykoncepcja chemiczna i mechaniczna.

- Środki hormonalne i wczesnoporonne; RU-486

 

Konferencja VII: Dzieci i tworzenie środowiska wychowawczego

- Być matką / być ojcem – co to znaczy? / miłość ofiarna, roztropna, wymagająca .../

- Wychowanie / również religijne / dzieci – rola osobistego przykładu jako czynnik nie do zastąpienia.

- Odpowiedzialność za obraz Boga budowany przez nasze dzieci – nawet mimo woli – w oparciu o wzór, o doświadczenie własnej relacji z matką, ojcem (w praktyce źródło wielu zranień sfery naszej religijności).

- Współpraca rodziców z Kościołem /konferencje dla rodziców i chrzestnych, kontakt z katechetą przedszkolnym, szkolnym, nasze dziecko będzie bierzmowane, itd.../; zachęta do udziału w grupie modlitewnej, ruchu ... "Towarzyszymy dziecku w Kościele” – obecność, rozmowa, tłumaczenie znaków i gestów, rozmowa o czytaniach mszalnych lub homilii ...

- Wychowanie do wartości i zaprawianie do cnót (współuczestnictwo w życiu rodzinnym).

- Konieczność /!!!/ dialogu z dziećmi:

* znaleźć czas /!!!/;

* zawsze prawdę, choć dostosowaną do poziomu dziecka;

* nie zbywać; itd ... – fundament budowania przyszłego zaufania.

- Współczesne zagrożenia wychowawcze: gry komputerowe /przestrzeń wirtualna/, artykuły i pisma młodzieżowe /najlepiej czytać z dzieckiem i wyjaśniać – bo i tak będzie czytało/;

- Jak mówić, aby dzieci nas słuchały;

Myśli do wykorzystania:

- “Na czym polega wychowanie?..... aby trafnie na to pytanie odpowiedzieć, nie można pominąć dwóch fundamentalnych prawd:

1) że człowiek jest powołany do życia w prawdzie i miłości;

2) że każdy urzeczywistnia siebie przez bezinteresowny dar z siebie samego;

Odnosi się to zarówno do tych, którzy wychowują, jak i tych, którzy są wychowywani.” /JP II, List do Rodzin/

- Z istoty swej rodzina jest uprzywilejowanym miejscem miłości i szkołą “bogatszego człowieczeństwa”;

- Jej szczególna rola w budowaniu cywilizacji miłości przez własne świadectwo;

 - Proces wychowania to przede wszystkim proces przekazywania wartości, budowanie i tworzenia ich w duszy dzieci, to nieustanne ubogacanie się wzajemnie;

 - W dzisiejszym świecie tendencja do odrzucania wartości;, zachęcanie do relatywizmu, tolerancji, subiektywizmu, odniesieniu tylko do własnego sumienia /?/. Z tego fatalne konsekwencje wychowawcze.

 - Zadaniem wychowawcy a więc i rodzica:

  demaskowanie antywartości – nie jest wartością coś tylko dlatego, że większość tak uważa

  zafascynowanie naszych dzieci życiem w miłości i prawdzie, potwierdzone osobistym przykładeem;

  integralny rozwój całej osoby ludzkiej;

  uświadomienie, że dziecko nie jest własnością rodziców, lecz dzieckiem Boga, bo Bóg ze swej łaski czyni parę ludzką rodzicami kiedy zechce;

  Para małżeńska może planować, przewidywać, spodziewać się, ale w chwili działania seksualnego nie ma pewności, że poczęło się życie. O tym wie tylko Bóg. Chwili poczęcia w danym momencie nie da się rozpoznać.

  Pozornie naiwne sformułowanie “Bóg daje nam dziecko” jest najgłębszą prawdą o tej rzeczywistości, że rola rodziców sprowadza się do uczestniczenia w tajemnicy rodzenia (Psalm 139).

- Zwrócić uwagę w procesie wychowawczym, że uczestnictwo w tajemnicy rodzenia jak i zadania po stronie kobiety i mężczyzny są odmienne

* rola kobiety–matki ma się wyrażać w gotowości przyjęcia dziecka; cały jej organizm ukierunkowany ku macierzyństwu;

* mężczyzna potencjalnie zawsze jest ojcem, dlatego jego odpowiedzialność nieporównywalnie większa stanowi jakby drugą linię obrony dla matki i dziecka;

* jego decyzja niejednokrotnie wyznacza dalszy los dziecka, przyjęcie go lub dramat dzieciobójstwa;

* okres oczekiwania na dziecko – dialogiem małżonków na temat nowych zadań i dialogiem ich jako rodziców z poczętym dzieckiem;

- Podstawowe zadania wychowawcze (ich spełnienie prowadzi do prawidłowych postaw i rozwoju osobowości dziecka) to:

* miłość do dziecka i jego aprobata jako osoby;

* ułatwienie dziecku w odkryciu jego powołania i pomoc w jego realizacji;

* stworzenie klimatu miłości, zaufania, czułości, dobroci, usłużności, bezinteresowności ducha ofiary (to dzisiaj niemodne i wielu uważa, że nieopłacalne);

* podstawą dobrego klimatu – wzajemne poprawne i prawidłowe relacje między małżonkami;

*kształtowanie istotnych wartości życia ludzkiego: “Więcej wart jest człowiek ze względu na to kim jest, a nie ze względu na to co posiada...” /FC..../;

* jasne przekazanie dzieciom prawdy o powołaniu człowieka do miłości i rodzicielskich zadań a nie informowanie o technikach współżycia i środkach antykoncepcyjnych (skupięnie się na męskości i kobiecości jako istotnym bogactwie osoby);

* wychowanie do czystości rozumianej jako dobro dla osoby a nie zakaz przeżyć seksualnych;

* sfera życia i wychowania religijnego, mająca doprowadzić do głębszego poznania Boga, życia w łasce – “rodzice dla swych dzieci pierwszymi zwiastunami wiary...” /......../;

* kształtowanie w świadomości dziecka obrazu Boga, który kocha człowieka, wyzwala go z lęku i jest miłosierny, można Mu zaufać i zawierzyć;

 * przekazania pojęcia Boga osobowego, z którym można nawiązać kontakt prze modlitwę, Słowo Boże i uczestnictwo w życiu Kościoła, czyli sakramenty;

* wskazana wspólna modlitwa z dziećmi, uczestnictwo w Eucharystii i świadectwo wiary rodziców.

 

Konferencja VIII: Kształtowanie życia rodzinnego (życie religijne, organizacja domu, tradycja, obyczaje).

Katolickie media (prasa, książka, film, radio, telewizja).

Kościół domowy:

świętowanie – List Apostolski „Dies Domini”

tworzenie liturgii rodzinnych (przeżywanie rocznic ważnych wydarzeń rodzinnych, imienin, urodzin, odnowienie przysięgi małżeńskiej, sanktuarium domowe, itd…).

Małżonkowie wobec uzależnień: nikotynizm, alkoholizm, narkomania – konieczność ustrzeżenia naszego domu przed ich obecnością.

Mądra miłość jest wymagająca – granice wyrzeczeń.

Widzieć Chrystusa w człowieku uzależnionym.

Każde cierpienie ma sens:

jestem jedno z moim mężem/żoną – oboje jesteśmy chorzy

moc modlitwy, cierpliwości, miłości, życzliwości…

Myśli do wykorzystania: 

- Badania przeprowadzone we wszystkich kręgach kulturowych i społecznych wskazują, że zdecydowana większość młodych (pomimo nieprawidłowości) uważa rodzinę za najważniejszą wartość w życiu;

- Trzy reguły szczęścia – Pierre Teilhard de Chardin (praca “O szczęściu, cierpieniu i miłości” – Warszawa 1981, str. 26). Aby być szczęśliwym trzeba:

1) Przeciwstawiać się skłonności do kierowania się zasadą najmniejszego wysiłku – tyle otrzymasz od małżeńskiej wspólnoty, ile w nią włożysz, ile dasz z siebie;

2) Przeciwstawiać się egoizmowi – nie postawa “wspólnota dla mnie” ale “ja dla wspólnoty”;

 3) Związać swoje życie z czymś większym od nas samych;

 A więc reguły budowania wspólnoty rodzinnej to :

* żyć aktywnie

* żyć dla innych

* żyć dla Boga i wartości wyższych

- Umiejętność przyznania się do błędów, szczególnie rodziców wobec dzieci, jest dla nich wspaniałą lekcją pokory i nadziei, że z upadku i błędu można się podnieść i wyzwalać.

- Znaczenie obyczajowości, tworzenie obyczaju chrześcijańskiego w zwykłym codziennym postępowaniu i sytuacjach szczególnych, uroczystych;

-_Obyczaj zabezpiecza rodziny przed utratą wartości, jednoczy, kształtuje osobowość, “my”, “u nas” – utrwala więź, nadaje specyficzny koloryt danej rodzinie (np. tworzenie liturgii rodzinnych – rodzina kościołem domowym);

- Rzeczywistość naszych rodzin daleka od ideału:

* niedziela to wyjazdy na giełdy towarowe, ciuchowe, samochodowe, “staroci” itp. ... oraz zakupy w Super Marketach, wyjazdy na działkę lub telewizor (lub kilka w domu, aby sobie nie przeszkadzać w oglądaniu), gry komputerowe itp...

- Ukazać ujemne skutki TV, gier komputerowych, video dla rodziny (przeciętny Polak przed telewizorem spędza 3 godziny 42 minuty dziennie, na rozmowę z dzieckiem mężczyźnie nie starcza nawet 3. Minut dziennie); możliwość epilepsji u dzieci uporczywie uprawiających gry komputerowe, brutalne filmy – wywołują agresję;

- Ukazanie znaczenia poszczególnych okresów roku Liturgicznego (Adwent, Boże Narodzenie, wielki Post, Triduum Paschalne. Wielkanoc). Wyjaśnienie symboliki związanej z tymi okresami.

 

Konferencja IX: Kościół to my – Bóg chce nas zbawić w Kościele

Modlitwa małżeńska – teologia i przebieg

Odpowiedzialność za Kościół – udział w życiu parafialnym, diecezjalnym…

Asceza w życiu rodzinnym

Życie wewnętrzne małżonków / rodziców i dzieci; duchowość małżeńska i rodzinna

Kościół Matką i Nauczycielką (Bóg pragnie szczęścia człowieka; przykazania Boże i kościelne jako drogowskazy)

 

Konferencja X: Liturgia Sakramentu Małżeństwa

Obrzęd „Błogosławieństwa” w domu rodzinnym panny młodej (biblia i krzyż na ołtarzy domowy?).

„Przed sklepem jubilera” – tekst o obrączkach (przypomnienie konferencji III).

Sakrament zawierany podczas Mszy Świętej i poza nią:

Wybór tekstów Liturgii Słowa

W homilii ślubnej – element „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” – teściowie, postronni…

Przysięga

Ucałowanie obrączek

Wspólna Komunia Święta

Koniec Liturgii ślubnej – odejście od ołtarza; modlitwa pod obrazem Matki Bożej, Świętej rodziny…

Dom weselny: powitanie chlebem i solą (a może to wtedy podarować młodym Biblię…)

Święta

Środa, III Tydzień Adwentu
Rok C, I
Dzień Powszedni

Dzisiaj jest

środa,
19 grudnia 2018

(353. dzień roku)

Zulte

2018

Gent

Zulte

scholka

https://www.kerknet.be